Deze dimensie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de drempels naar de reguliere diensten voor vele doelgroepen uit een etnische – culturele – en moslimgemeenschap heel ver weg ligt.
We spreken hier over een nuldelijn/eerstelijns hulp – dienst – en zorgverlening die vooral instaat voor:
 Advies – en informatieverlening.
• Kortdurende begeleidingen
• Brug – en vertaalfunctie naar de reguliere hulpverlening (toeleiding)
• Opleidingen en vormingen op maat rond diversiteitsgerichte vraagstukken

Kerndoelen

  •  Het verstrekken van informatie en advies

  • Het begeleiden en sturen van bewustmakings- sensibilisering – en activeringsprocessen waarbij de nadruk vooral ligt op kennis – en ervaringsgerichte methodieken.

Kerntaken

  • Het organiseren en begeleiden van diversiteitsgerichte dialogen en ontmoetingen
  • Het organiseren van socio-culturele, socio- educatieve, socio – sportieve – en socio- recreatieve activiteiten
  • Psychosociale begeleiding aan hulpbehoeftigen

Drugpreventie en verslavingen

Het project Early Out! probeert een (deel van het) antwoord te bieden op de vele signalen rond jongeren en druggebruik. Vanuit een stevige basis aan eerstelijnswerk, horen we bezorgdheden rond gebruik en de moeilijke doorverwijs naar drughulpverlening. Dit heeft dan ook als doel een brug te slaan tussen het jeugdwelzijnswerk (in casu Vzw Jong – werking Keizerspand – Ledeberg en Vzw Averroes – Brugse Poort) en de ambulante drughulpverlening (in casus De Sleutel). En om zo te bouwen aan zorgcontinuïteit tussen leefwereld werken en systeemwerken.

Heb je vragen rond drugs, druggebruik en verslavingen?

In het voorbije jaar organiseerde Averroes tal van bijeenkomsten. Met als doel verschillende soorten verslavingen en de benadering hiervan te onderzoeken, deconstrueren, en expertises delen in een open dialoog. 

Via het project Early out! reikt Averroes vzw ism De sleutel  de hand uit naar al wie betrokken is (familie, vrienden, kennissen, opvoeders, leerkrachten, ouders,)bij de opvoeding en de ontwikkeling van jongeren. Om samen allerlei knelpunten en cases met betrekking tot het thema drugspreventie en verslaving binnen in de wijk Brugse poort /Rabot bespreekbaar te maken.

Heb je vragen rond drugs, druggebruik en verslavingen?

Averroes Vzw biedt ook de mogelijkheid om op een wekelijkse zitdag een individuele benadering/begeleiding aan te vragen in zowel Jeugdhuis Bijenkorf als in Sportschool9D.

Voor meer info: 0488/51.10.65 / assam.map@gmail.com

Wens je graag samen te werken rond preventie, heb je een workshop of interessante lezing/infosessie te bieden? Aarzel niet om contact op te nemen.

Radicalisering in de kering

Het project ‘Radicalisering in de kering’ is in de eerste helft van 2015 ontstaan vanuit een Internkabinettenwerkgroep. Dit project past binnen het ‘Actieplan: radicalisering in de kering, een gecoördineerde aanpak’ van de Stad Gent. De opvolging gebeurt door het ‘Team Radicalisering in de Kering’ (hierna: TRiK), dat opereert vanuit de Dienst Preventie voor Veiligheid van het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid.
Concreet zal  de vzw Averroes in dit verband verder aan de slag gaan met de informatie aangeleverd door het TRiK, op basis van bevindingen van het ‘Kernteam Radicalisering’. In het Kernteam wordt alle informatie rond een concrete casus samengebracht. Indien nodig worden afspraken gemaakt over het opzetten van een begeleidingstraject op maat. Door de inzet van vrijwilligers die beroepshalve tewerkgesteld zijn in socio-preventieve sectoren en door hun uitgebreide contacten met kansengroepen binnen de eigen organisatie en de verschillende wijken in Gent is er voldoende expertise aanwezig bij Averroes vzw om dit traject uit te voeren.